aboutStaff

CAt

Partner / Principal Architect Kazuko Akamatsu* / Shinya Omura*
Senior Associate / Architect Kaai Ono/ Daisuke Uchida
Associate / Architect Ryodai Ishihara / Tomotsugu Kitamura / Shizuki Kuroyanagi / Yuki Shimatani / Takumu Sugano / Riku Takahashi** / Misuzu Tsuchida / Kunihiko Hara / Kasumi Fukui **/ Junichi Machida
Secretary + PR Chika Mukai

CAn

Partner / Principal Architect Yasuyuki Ito* / Susumu Uno* / Yasuharu Rachi*
Director / Architect Naoaki Isogai*
Associate / Architect Terutaka Ide / Tetsuya Uemura / Yoshitaka Sakata / Hiroshi Sato / Nika Sugiura / Satoshi Suzuki / Kazuki Nakamura / Hideto Harioka / Bileguutee Ulemjjargal / Ryusei Moroe**
* fully licensed architects (1st), ** licensed architects (2nd)

© 2024 Coelacanth and Associates all rights reserved